English
kWh

הספק החשמל המיוצר על ידי דוראל

אודות דוראל

קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת הינה קבוצת חברות יזמיות העוסקות בשלל תחומי האנרגיה המתחדשת לרבות ייצור חשמל באמצעות מתקני אנרגיות מתחדשות, מתקני ייצור בגז טבעי והתייעלות אנרגטית.

קבוצת דוראל אנרגיה פועלת על מנת להגדיל את הייצור והשימוש באנרגיות החלופיות בשותפות אסטרטגית עם המגזר הקיבוצי והכפרי.

קבוצת דוראל אנרגיה פועלת בהתאם למדיניות הממשלה לשילוב אנרגיות מתחדשות במערך ייצור החשמל בישראל, וזאת כחלק מתכנית הממשלה להפחתת הפליטות אשר הוצגה בוועידת פריז, בחודש דצמבר 2015, במסגרתה נקבע עידוד נרחב של הקמת מתקנים להפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים והוגדרו יעדי יצור משמעותיים מאנרגיה מתחדשת באופן הבא:
• ייצור של 10% מצורכי החשמל בשנת 2020 מאנרגיות מתחדשות.
• ייצור של 13% מצורכי החשמל בשנת 2025 מאנרגיות מתחדשות.
• ייצור של 17% מצורכי השמל בשנת 2030 מאנרגיות מתחדשות

ישום המדיניות והחלטות הממשלה יובילו בהכרח לשילוב של אלפי מגה וואטים נוספים של אנרגיה מתחדשת לרשת החשמל כאשר קבוצת דוראל אנרגיה מהווה כוח בולט במימוש היעדים הללו.

הניסיון הרב של קבוצת דוראל אנרגיה ביזום והקמת תשתיות אנרגיה ירוקה, ההיכרות הטובה של הסביבה הכפרית, השותפויות המצליחות מזה שנים עם הקיבוצים, ההיכרות והניסיון בטיפול בתהליכי הרגולציה והתכנון מקנים לקבוצת דוראל אנרגיה יתרון משמעותי בקידום והקמה של פרויקטים במקצועיות וביעילות רבה.

בתוך כך, קבוצת דוראל אנרגיה נערכת גם ליישום והחדרת טכנולוגיות חדשות בתחום ניהול רשתות חשמל ואגירת חשמל, במטרה ליצור רשתות עצמאיות אשר ישתלבו באמצעי ייצור החשמל של הקבוצה ללא תלות בספקי חשמל חיצוניים.

ייחודיות החברה באה לידי ביטוי במודל השותפות שהיא מציעה לקיבוצים בהקמת המתקנים, המביא למקסום רווחי הפרויקט ביחס לכל אלטרנטיבה אחרת הקיימת בשוק, ובמקביל מצמצם כמעט לחלוטין את הסיכונים הפיננסיים והמקצועיים בהקמת המתקנים.

בהקמת מתקן בשותפות עם קבוצת דוראל אנרגיה, הקיבוץ נהנה ממתקן רווחי יותר ובסיכון נמוך משמעותית ביחס לכל אלטרנטיבה אחרת!

מבנה חברת דוראל אנרגיה

סולארית דוראל
עצמאות אנרגטית
(מונה נטו)

דוראל
סולאר קרקעי

דוראל
תשתיות סביבתיות
ומתקני ביו גז

דוראל
אנרגיית רוח