English
kWh

הספק החשמל המיוצר על ידי דוראל

דוראל עצמאות אנרגטית (מונה נטו)

חברת סולארית דוראל עצמאות אנרגטית בע”מ הנה הזרועה המובילה מטעם קבוצת דוראל אנרגיה את תחום מתקני ייצור חשמל לצריכה עצמית במסגרת הסדרת “מונה נטו” .
סולארית דוראל עצמאות אנרגטית פועלת בשותפות עם עשרות קיבוצים בפריסה ארצית רחבה, במטרה לקדם עצמאות אנרגטית מלאה לקיבוץ ולהפחתת התלות בחברת החשמל. הפעילות נעשית בדרך של הקמת מערכות חשמל סולאריות להפקת חשמל לשימוש עצמי, המתחברות ישירות לצרכני הקיבוץ, וזאת במסגרת הסדרת “מונה נטו” של הרשות לשירותים ציבוריים וחשמל, אשר הקצתה עד כה מכסה בהיקף כולל של 400 מגה-ואט למתקני הייצור ואשר צפויה לגדול משמעותית על פי תכניות הרשות.

הקמת מתקני מונה נטו בשותפות עם קבוצת דוראל אנרגיה

הייחודיות של החברה באה לידי ביטוי במודל השותפות המלאה שהיא מציעה לקיבוצים בהקמת המתקנים, שמביאה למקסום רווחי הפרויקט ביחס לכל אלטרנטיבה אחרת הקיימת בשוק, ובמקביל מצמצמת כמעט לחלוטין את הסיכונים הפיננסיים והמקצועיים בהקמת המתקנים.
בהקמת מתקן בשותפות עם קבוצת דוראל אנרגיה, הקיבוץ נהנה ממתקן רווחי יותר ובסיכון נמוך משמעותית ביחס לכל אלטרנטיבה אחרת!

יתרונות השותפות עם קבוצת דוראל אנרגיה

שותפות עם חברה בעלת רזומה עשיר, המובילה בתחומה בישראל.
שותפות המנוהלת בשקיפות מלאה וזהות אינטרסים מוחלטת בין השותפים.
הקמת המתקנים במחירי cost, הנמוכים בכ-25% ממחירי השוק.
תחזוקת המתקנים בעלות הנמוכה בלמעלה מ50% ממחירי השוק.
ניטור המתקנים ותחזוקתם באופן מיטבי המוביל לביצועים גבוהים.
הקיבוץ לא יידרש להעמדת ערבויות או בטחונות ביחס לחוב הבכיר!

נתח פעילות

בזכות הניסיון הרב שנצבר בענף הסולארי, בפעילות במגזר הקיבוצי, בקשרי המסחר הענפים עם יצרני הציוד הסולארי המובילים בעולם ובשילוב יכולות מימון מוכחות, סולארית דוראל עצמאות אנרגטית מיצבה את עצמה כחברה המובילה בישראל בתחום הסדרת “מונה נטו”.