English
kWh

הספק החשמל המיוצר על ידי דוראל

דוראל סולאר

קבוצת דוראל אנרגיה פועלת עם חברת Invenergy האמריקאית, במסגרת הסכם שיתוף פעולה (Joint Venture) לייזום והקמת פרויקטים סולאריים קרקעיים.

החלטת הממשלה מאפריל 2016 הגדירה יעדי ייצור משמעותיים מאנרגיה מתחדשת לשנים הקרובות – 17% מהחשמל אשר יעשה בו שימוש ע”י הצרכנים בשנת 2030 יופק ממקורות ייצור באמצעות אנרגיות מתחדשות.

סך הצריכה כיום במשק הישראלי הינו כ-60 מיליארד קוט”ש בשנה, בשנת 2030 צפי הצריכה הכללית במשק הינו כ-80 מיליארד קוט”ש וזאת בהנחה שתוכניות נרחבות של התייעלות אנרגטית יתממשו בתקופה הנ”ל, שכן ללא התייעלות סך הצריכה צפוי להגיע לכ-95 מיליארד קוט”ש ויותר.

אמצעי הייצור באנרגיה מתחדשת, הזמין והנפוץ ביותר בישראל הינה אנרגית השמש. לפיכך אין ספק כי לצורך השגת יעדי הממשלה יוקמו אלפי מגה וואטים של מתקנים סולאריים לרבות היקף נרחב של מתקנים קרקעיים.

על-פי החלטת המנהל מס’ 1427, יוכל כל ישוב חקלאי להקצות עד 250 דונם משטחי המשבצת שלו לטובת מתקנים סולאריים.

רשות החשמל מייצרת בימים אלו הסדרות תומכות בראייה ארוכת טווח שיאפשרו את מימוש יעדי הממשלה כאשר על-פי מנכ”ל משרד האנרגיה, בשנת 2017 בלבד צפויות להתפרסם הסדרות בהיקף של למעלה מ-1,000מגה וואט.

עסקה עם דוראל

קבוצת דוראל אנרגיה , בשיתוף עם INVERNERGY, יוזמת ומקדמת מיזמים קרקעיים רבים בהיקף של מאות מגה-וואט בשותפות עם קיבוצים וישובים חקלאיים נוספים.

הקמת המתקנים במסגרת הסדרות רשות החשמל – הסדרות מכרזי תעריף מובטח או הסדרות שיאפשרו עסקאות בילטרלית של מכירת חשמל.

אופן היזום, באמצעות תאגידים משותפים לדוראל והקיבוצים, ממקסם את רווחי התאגיד שכן באפשרות דוראל להקים ולתחזק את המתקנים בעלויות נמוכות משמעותית ממחירי השוק.

בזכות הניסיון הרב שנצבר בענף הסולארי, בפעילות מול המגזר הקיבוצי, בקשר הטוב עם יצרני הציוד הסולארי המובילים בעולם ובמובילות מול המערכת הבנקאית, קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת מהווה כח מוביל בענף ומחזיקה בזמינות גבוהה של מתחמים מתוכננים ובתהליכי תכנון מתקדמים לרבות פרויקט הדרי שאן ומיזמים נוספים כגון יטבתה, להב וכו’…..

פרויקט הדרי שאן

קבוצת דוראל, בשיתוף פעולה עם החברה הכלכלית האזורית וקיבוצי עמק המעיינות, יוזמת אשכול מתקנים לייצור אנרגיה על שטח כולל בהיקף של כ 2500 דונם. בשטח המיועד להקמת המתקנים פועל כיום פרדס אזורי משותף בבעלות הקיבוצים.

אתר אשכול המתקנים ממוקם בסמוך לגבולה המזרחי של ישראל עם ירדן.

המועצה המקומית, מגדירה את שטח אשכול המתקנים בתוכנית האב שלה כשטח המיועד למתקני אנרגיה ותשתית וזאת בשל כוונתה לייעד את השטחים הפתוחים ברחבי המועצה למגורים, חקלאות ותיירות ובמקביל לרכז את מתקני האנרגיה והתשתיות בשולי העמק.

מרכיבי הפרויקט:

מתקן ייצור בטכנולוגיה סולארית פוטולטאית בהיקף של כ 70 מגה וואט. התחנה תתחבר לקווי ההולכה של חברת החשמל.

תחנת כוח מורכבת מטורבינת גז במחזור פתוח, התחנה תוזן בגז טבעי. כושר הייצור בתחנה כ 320 מגה וואט. התחנה תקצה את כל ההספק הזמין לזמינות קבועה ותפעל הלכה למעשה לפי הנחיות מנהל המערכת .